ในวันที่ 4 ธ.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำโดย นายอิทธิภัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธ.ค. 2561 วันพ่อแห่งชาติ และมีการบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวดขยะในบริเวณภายในโรงเรียนและชุมชน วัด สถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีรวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติ ยงค์สงวนชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้สถานศึกษาเปิดเป็นลานกีฬาในเวลาที่เหมาะสม เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อการป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย จะสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับแผนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน คณะครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 800 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตร ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ ทั้งนี้ ยังได้เชิญโค้ชอาสาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาตามโอกาสที่เหมาะสม
เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กลุ่มบริหารทั่วไป โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยจะทำพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีรวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติ ยงค์สงวนชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้สถานศึกษาเปิดเป็นลานกีฬาในเวลาที่เหมาะสม เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อการป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย จะสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับแผนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน คณะครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 800 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตร ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ ทั้งนี้ ยังได้เชิญโค้ชอาสาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาตามโอกาสที่เหมาะสม
เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กลุ่มบริหารทั่วไป โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยจะทำพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันที่18 พ.ย. 2561 นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เจ้ารับทุกนการศึกษา จาก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ น.ส.ดวงสมร อมรบุญบัวพันธ์ ระดับมัธยมปีที่ 4/1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และ ด.ญ.จอมขวัญ ส้มอั๋น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อยกย่องเยาวชนคนดี
วันที่ 13 พ.ย 61 คณะครูได้ลงไปติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในสถานประกอบการวิชาชีพต่างๆ เนื่องด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแนว ทางให้นักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพใน สถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง…. เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการ ด้านวิชาชีพ ตามความสนใจนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี เสริมสวย นวดแผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล งานช่าง ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ทางสังคม ในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป
วันที่ 13 พ.ย 61 คณะครูได้ลงไปติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในสถานประกอบการวิชาชีพต่างๆ เนื่องด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแนว ทางให้นักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพใน สถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง…. เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการ ด้านวิชาชีพ ตามความสนใจนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี เสริมสวย นวดแผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล งานช่าง ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ทางสังคม ในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป
วันที่ 10 ต.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักการแบ่งปัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปี 2561" ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561
วันที่ 20 ก.ย. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ ในหัวข้องาน "เกษียณอย่างเกษม 60 กะรัต เพชรงามแห่งเสมา" เพื่อเป็นการอำลาและรำลึกถึงคุณความดีตลอดอายุการทำงานและการเป็นครูที่ดีแก่ศิษย์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ ณ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เจ้าพ่อทัพ คัพ ครั้งที่ 1" เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง, โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศและโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดงานถวายพระพร ร.10 ขึ้น โดยช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้สวดธัมจักร และตัวแทนครูในสายชั้นได้วางพานพุ่ม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ร่วมเดินขบวนถวายเทียนจำนำพรรษาไปที่วัดด่านสำโรง
วันที่ 30 มิ.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ THAILAND 4.0 โดยมี 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์,โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองใหม่, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ, โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์และ โรงเรียนคลองบางปิ้ง
วันที่ 29-6-61 ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาแบ่งปันความสุข มอบไอศกรีมและขนมให้นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้านวันสถาปนาคณะคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่เพื่อร่วมระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชู้เกียรติให้กับกวีเอกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในกิจกรรมมีการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี และตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอีกด้วย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔และ ๕ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๓ ปีที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกับ ๑๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัททรูคอรฺ์ปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติรวมทั้งให้นักเรียนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลและพัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติตามศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดบางกอบัว โรงเรียนโยธินประดิษฐ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์โดยมีคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการรโรงเรียน ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ร่่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง คณะครู ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
14 มิ.ย. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
วันที่ 7 มิ.ย.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันการแข่งขันฟุุตบอลโลก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง และได้เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก
วันที่ 29 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมติ และส้รางความตระหนักในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้าน และชุมชนต่อไป
วันที่ 26 พ.ค 2561 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผอ.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เปิดการ อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา การสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน โดยมี กิจกรรมสงสัยใคร่รู้ กิจกรรมค้นดูเร่งเสาะหา และกิจกรรม แก้ไขปัญหาอย่างวิศวกร
วันที่ 20 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพป. สป.เขต 1 กล่าวเปิดการ อบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกลโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2561 อ่านต่อ.....
วันที่ 17 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง อุปถัมภ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมการ เปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารและ คณะครูให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินเยี่ยมชมห้องเรียนและ นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ อ่านต่อ......
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับ ม1 และ ม4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในช่วงเช้าประชุมในระดับประถมศึกษา และช่วงบ่ายประชุมในระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 5 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป. เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2561 อ่านต่อ..
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ/เนตรนารี ป.1 - ป.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ บ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาเพื่ิอให้นักเรียนได้รับข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มศรีพุทธ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประดับ ป.4 - 6 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับ ม1 และ ม4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในช่วงเช้าประชุมในระดับประถมศึกษา และช่วงบ่ายประชุมในระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 5 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป. เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2561 อ่านต่อ..
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ/เนตรนารี ป.1 - ป.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ บ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาเพื่ิอให้นักเรียนได้รับข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มศรีพุทธ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประดับ ป.4 - 6 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
ข้ามไปยังทูลบาร์