เอกสาร/คู่มือและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551    
1. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ==> http://www.edunayok.org/prakas/school002.pdf 
2. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ==> http://www.secondary41.go.th/doc/joodnent2/waykunluksana.pdf
3. แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ==> http://academic.obec.go.th/web/doc/d/747.pdf