ตารางสอนครู

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2561


ระดับประถมศึกษา
*


ระดับมัธยมศึกษา
*

1

นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา

2

นางสาวนภา ไตรภูมิ

3

นางสาวปิ่นทอง คีรีอร่ามรัศมี

4

นางประนอม รัตนะรัต

5

นางสาวมลฤดี วงค์รอบ

6

นางสาวพิมพิลา บุญเลิศ

7

นางวรัทยา วรทรัพย์โภคิน

8

นายชาคริต สิมลิ้ม

9

นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล

10

นางสาวพิกุล ว่องไว

11

นางสาวศุภนุช กันชนะ

12

ครูมุทิตา ฟักน่วม

13

นางสาวภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนสิทธิ์

14

นางสาวทยิดา เลาเฟย

15

นางสาวอารยา สอนวงษ์

16

นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม

17

นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง

18

นายประพันธ์ ขันสุวรรณ

19

นางสาวพัชรมน สุขศิริ

20

นางศิริพร เจติยวรรณ

21

นางสาวยุวดี นุตกลาง

22

นางอัญชลี คณานับ

23

นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง

24

นางสาวนันทวดี ขำมี

25

นายมนตรี จันทร์แสงสุข

26

นายธาราพันธ์ สุขสำราญ

27

นายวุฒิชัย ใจเหิน

28

นางมาลี กุศลส่ง

29

นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง

30

Native Teacher

31

Phillippine Teacher

32

Mr.Marcel

1

นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ

2

นางสาวปวิตรา เกษมสุข

3

นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข

4

นายวรวุฒิ กฐินเทศ

5

นางสาวมัตติกา บุญมี

6

นายภูวดล ขันคำมาละ

7

นางสาวณีรนุช กุมผัน

8

นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี

9

นายศราวุธ บุญส่ง

10

นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี

11

นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง

12

นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ์

13

นางเพ็ญนี เหมะ

14

นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน์

15

นายจามร จิตรบุญมา

16

นางสาวสินี สุวรรณเมศ

17

นายไอสูรย์ ปราบอริพ่าย

18

นายสันต์ คาวีรัตน์

19

นางสาววลัยพร มุสิกมาศ

20

นางสาวปฐมาภรณ์ สืบนิสัย

21

ว่าที่ร.ต.วุฒิไกร มูลคาย

22

นางสาวณฐมน แสงนาค

23

นางสุรัตนา แสงศิลา

24

นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์

25

นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง

26

นางสุกัญญา สุดแสงพันธ์

27

นางณัฐธยาน์ สิขเรศ

28

TOM

Comments are closed.