ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

หลักบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบ PONGSAK MODE
ระบบควบคุมภายใน
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย และการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้ Log Book
Log Book วิธีการใช้งาน
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
แบบสำรวจด้านการอนุรักษ์พลังงานฯ
ฐานการเรียนรู้
แบบกิจกรรมรักการอ่าน
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
 

คำขวัญวันเด็ก ปีการศึกษา 2561

ด้านโรงเรียน
ด้านผู้บริหาร-ครู-บุคลากร
ตารางข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
ตารางสอนครู ปี 2560
การประเมินครูผู้ช่วย
ด้านนักเรียน
ตารางเรียนนักเรียน ปี 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.
นักเรียนที่ทำประกันฯ ปี 60
ข้อมูลทุนการศึกษา
ติดตามตรวจสอบ ปี 59
นักเรียนกลุ่มพิเศษ
รายชื่อนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนฯ
 
โครงการของพระราชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ปฏิทินการสอบโอเน็ตระดับโรงเรียนและตารางสอบ
- รายงานการตรวจสอบการประเมินภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
- Link การลงทะเบียนเพื่อพัฒนาครู/เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ทาง OBEC channel
- คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
- ประชุมกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์คณิศาสตร์
- บันทึกการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2560
- การจัดสรรบุคลากร กิจกรรมงานวิชาการและกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มศรีพุทธ

- ระเบียบวาระการประชุมครูและอัตราจ้างครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 มี.ค. 2560

- รายงาน SAR โรงเรียน 2559
 
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2560
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนพฤศจิกายน 2560
- แต่งตั้งเวรคุณครูพูดหน้าเสาธง เดือนพฤศจิกายน 2560
- แต่งตั้งกรรมการวัดผลและประเมินผลการสอบกลางปี/ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment :ITA ) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
- แต่งตั้งเวรคุณครูพูดหน้าเสาธง เดือนกันยายน 2560
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน กันยายน 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระลึกพระคุณแม่ ตอบแทนคุณแผ่นดิน
- แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือน สิงหาคม 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแลสิ่งแวดล้อมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
- แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- คำสั่งมอบหมายงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน
เพจโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์