Home

  • ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบปลายภาคเรียนวันที่ 5-7 มีนาคม 2560
  • ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนได้มีการเลือกตั้งคณะสภานักเรียน โดยขอเรียนเชิญนักเรียนมาเลือกตั้งพร้อมกัน

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนมกราคม 2560

– แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  ระดับ ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อสอบ  Pre O-Net (ครั้งที่ 2)  ประจำปีการศึกษา 2560

– แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบข้อสอบ  Pre O-Net (ครั้งที่ 1)  ประจำปีการศึกษา 2560

– คำสั่งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนครั้งที่ 2 (มกราคม)  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560

– คำสั่งคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน)  ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560

More

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ/เนตรนารี ป.1 - ป.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ บ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาเพื่ิอให้นักเรียนได้รับข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มศรีพุทธ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประดับ ป.4 - 6 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

Comments are closed