นางสาวอัญชลี พงษ์ศิลา
นางสาวมลฤดี วงค์รอบ
นางสาวพิกุล ว่องไว
นางวรัทยา บับพาน
นายชาคริต สิมลิ้ม
นางสาวนภา ไตรภูมิ
นายวรวุฒิ กฐินเทศ
นายภูวดล ขันคำมาละ
นางสาวอุ่นเรือน นาเมืองรักษ์
นางสาวณฐมน แสงนาค
นางสาวหนึ่งฤทัย ธีระอรรถ
นางสาวฑัญญาชนก จรัสกุณโฮง
นางสาวปวิตรา เกษมสุข
นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง