คณะกรรมการสถานศึกษา

นายกิตติ ยงค์สงวนชัย 

 ประธานกรรมการสถานศึกษา

พลตรี ดร.ถิรเดช ทรัพย์เขื่อนขันธ์ที่ปรึกษา

    นายประพนธ์ ฟักพันธุ์ไผ่      ที่ปรึกษา

   นายวรเมศร์ วรชาติรัฐศักดิ์      ที่ปรึกษา

นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

      นายศุภัช พูลเจริญ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโชคปชา เชาว์สังเกต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล วีรชาติวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    นางสุรางค์ เอกพัฒนสิริ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิพงษ์ พิญญะพันธ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวธัชกร ธนปัญจวัชรกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

       นางเกษร ศิริ        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

      นางเพ็ญนี เหมะ       กรรมการผู้แทนครู

       นายมนตรี งามชัด     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 พระสมพงษ์ จิตมโน   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

    นายสัญญา สังข์แก้ว     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

      นางดารณี บุญซ้อน     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร  กรรมการและเลขานุการ

Comments are closed.