คณะผู้บริหาร

นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนวพร  สีดาแก้ว

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนายวิริยะ  ชะนะมา

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments are closed.