คณะผู้บริหาร

นายวรัญญู อติศักดิ์กุล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ  เผื่อแผ่
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Comments are closed.