ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศุภลักษณ์  ปาผักโข

นางสาวปวิตรา เกษมสุข

นางสาวณีรนุช  กุมผัน

นายภูวดล ขันคำมาละ

นางณัฐธยาน์  สิขเรศ

นายศราวุธ  บุญส่ง

Comments are closed.