ทำเนียบผู้บริหาร

นายจอม วัชรศักดิ์เวช
พ.ศ. 2520 –  2528

นายประยูร เผื่อนด้วง
พ.ศ. 2528 –  2530

นายเสวียน มะลิ
พ.ศ. 2530 –  2542

นายโสภณ โพธิ์ทอง
พ.ศ. 2542 – 2549

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน

Comments are closed.