ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบคัดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567
เครื่องมือสำหรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 ส.ค 2563 นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 โรงเรียนมหาภาพฯ เข้ารับการอบรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับความรู้จาก สภ.สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.30 น.
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู โดยนักเรียนทำพานไหว้ครูจากต้นไม้ และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณธกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกาษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูมิ พระรักษา รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สป.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศึกษานิเทศก์จาก สพป.สป.เขต 1 ได้เข้ามานิเทศติดตาม การเรียนออนไลน์ DLTV ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์จิตอาสาสาธารณสุขนำโดย ดร.นพ. วสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์ ร่วมกับบริษัท MP FAMASE และภาคเอกชนต่างๆ ได้โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าสู้โควิด-19 โดยจัดมอบหน้ากากผ้า เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เพื่อใช้สำหรับด้านอนามัยและตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
วันที่ 8-10 มีนาคม 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่าง มีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ในเรื่อง ความร้อนรอบตัว โดยผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียน โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) โรงเรียนสมุทรปราการ และ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 12-14 มีนาคม 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่าง มีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ในเรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ โดยผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียน อนุบาลชุมชนบางบ่อ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) และโรงเรียนมหาภาพ กระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัด "โครงการค่ายจิตอาสาลูกเฟื่องฟ้าอาสาช่วยน้องปี 8 " ในปีนี้เป็นการทำจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนวัดศรีคงคาราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการโดยมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ระหว่างสองโรงเรียนและการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียน ชุดยารักษาโรค เจลล้างมือ รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นในการเรียนและงานปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนโดยมีท่านผู้อำนวยการ อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร เป็นประธานในการส่งมอบ
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4-6
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2562 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 6 ก.พ. 2563 อบรมพลังงานสัญจร ปตท. ของนักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดย ปตท. เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
วันศุกร์ ที่ 7 ก.พ. นี้ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และฟังพระธรรมเทศนา และสวดธัมจักรฯ เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการที่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2563 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สนับสนุนโดย เทศบาลด่านสำโรง
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 -15.30 น.ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใน จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ความรู้การจัดการสิ่งแวดล้ิมและนำองค์ความรู้มาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีคณะครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมดำเนินการในครั้งนี้
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ประเมิน สมศ.รอบ 4
วันที่ 25 พศจิกายน 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสารผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำโดย ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ "ครูมนตรี จันทร์แสงสุก ครูเพ็ญนี เหมะ และครูสันต์ คาวีรัตน์"ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เนื่องจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดย นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เข้ารอบ 5 โรงเรียนสุดท้าย จึงได้มีการการประเมินรอบที่ 2 เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบาย และการดำเนินด้านการจัดการขยะในโรงเรียน รวมไปถึงแสดงผลงานนักเรียนและนวัตกรรมต่างๆ
เมื่อวันที่ 19 -20 กันยายน 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ผนึกกำลังกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และกลุ่มรวมใจรักษ์คลองสำโรง ในโครงการสานพลัง 3 ถนน 1คลอง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)เทศบาลด่านสำโรง โดยนายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง กล่าวเปิดพิธีลงนามฯ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จากนั้นดำเนินกิจกรรม 5 ส. สร้างถนนปลอดขยะ กิจกรรมคลองสวยน้ำใส สร้างสัมพันธ์ สู่อาชีพ โดยมีคณะจิตอาสาและคณะครู-นักเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ร่วมทำกิจกรรมด้วย
การประชุมกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรม ศูนยคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สายชั้น ป.4 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของ จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้นแวะชมวัดภูเขาทอง และ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย #ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานมกจ2562 #เทศบาลตำบลด่านสำโรง #โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 24 ส.ค. 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัด นนทบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพของ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1 และเขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพ กระจาดทองอุปถัมภ์ และคณะครู จัดพิธีทบทวน คำปฏิญาณ เดินสวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง สามัญ และสามัญรุ่น ใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานสนามกลางแจ้ง โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์
โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ในวันที่ 21 ก.ค. 2562 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการค่ะ
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการเข้าค่ายสร้างการรับรู้ใหม่ สู่เป้าหมายชีวิต (ปฐมนิเทศ ม.4) ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ป.ต้น วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัมพรพิมานศูนย์อบรม โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการเข้าค่ายสร้างการรับรู้ใหม่ สู่เป้าหมายชีวิต (ปฐมนิเทศ ม.4) ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอน ม.ต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัมพรพิมานศูนย์อบรม โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วันที่ 25-27 เมษายน 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เป็นศูนย์จัดอบรมทางไกลโครงการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับ ป.ปลาย ป.4-6 ณ ห้องประชุมอัมพรพิมาน
ในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เป็นศูนย์จัดการ อบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็ม ป.ปลาย ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
โครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1-18 เมษายน 2562 พิธีมอบวุฒิบัตรและลาสิกขา ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยพระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย ท่าน ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานโครงการฯ มอบทุนการศึกษาแก่สามเณรจำนวน 108 รูป
รูปภาพแห่งความสำเร็จ รูปภาพแห่งความประทับใจ รูปภาพของคุณครูและนักเรียน ผู้ปกครองที่่ร่วมกันจัดกิจกรรมแบบนี้ที่แสดงถึงความรัก เพราะพวกเรมคือ มหาภาพ จากรูปภาพ มีทั้ง รอยยิ้ม น้ำตา ความสุข
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนมหาภาพฯ ได้มอบของให้แก้ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนวัดนาคราช
🌟โครงการสร้างการรับรู้ใหม่ สู่เป้าหมายชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🌟โดย ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านสำโรง เดินรณรงค์ ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 #คัดแยกขยะ #รักษ์โลก #3Rs
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้นำนักเรียนชั้น ป.4-6 เดินทางไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีสามัญ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี
การอยู่ค่ายพักแรม ลส.-นน.สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ุ 2562
ในวันที่ 20 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร่วมกันเดินขบวนแห่เจ้าพ่อทัพ ประจำปี 2562
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการตรวจนับนักเรียน ในระบบนักเรียน (ระบบ DMC) หรือตามบัญชีเรียก และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสร็จเรียบร้อย
ในวันที่ 4 ธ.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำโดย นายอิทธิภัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธ.ค. 2561 วันพ่อแห่งชาติ และมีการบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวดขยะในบริเวณภายในโรงเรียนและชุมชน วัด สถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดงานนเลี้ยงปีใหม่ให้คณะครู และบุคคลากรทุกคน โดยมีชื่องานว่า หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าไทย ทุกคนที่เข้าร่วมงานได้นำปิ่นโตของตนเองใส่อาหารมาวางรับประทานร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และน่าประทับใจ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกายพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเปิดสนามกีฬา ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายอิทธิพัทธ์ ธีรวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นายกิตติ ยงค์สงวนชัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้สถานศึกษาเปิดเป็นลานกีฬาในเวลาที่เหมาะสม เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อการป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย การสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย จะสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้เกิดความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับแผนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน คณะครูและนักเรียน จำนวนประมาณ 800 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาตามหลักสูตร ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ ทั้งนี้ ยังได้เชิญโค้ชอาสาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาตามโอกาสที่เหมาะสม
เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กลุ่มบริหารทั่วไป โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยจะทำพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น.
วันที่18 พ.ย. 2561 นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เจ้ารับทุกนการศึกษา จาก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครั้งที่ 9 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ น.ส.ดวงสมร อมรบุญบัวพันธ์ ระดับมัธยมปีที่ 4/1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท และ ด.ญ.จอมขวัญ ส้มอั๋น ระดับประถมศึกษาปีที่ 6/2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อยกย่องเยาวชนคนดี
วันที่ 13 พ.ย 61 คณะครูได้ลงไปติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในสถานประกอบการวิชาชีพต่างๆ เนื่องด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแนว ทางให้นักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพใน สถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง…. เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการ ด้านวิชาชีพ ตามความสนใจนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี เสริมสวย นวดแผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล งานช่าง ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ทางสังคม ในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป
วันที่ 13 พ.ย 61 คณะครูได้ลงไปติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในสถานประกอบการวิชาชีพต่างๆ เนื่องด้วย โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ มีแนว ทางให้นักเรียนเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาชีพใน สถานประกอบการ ในรายวิชาเพิ่มเติมนักเรียน ม.1 ถึง ม.6 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง…. เพิ่มพูนทักษะและกระบวนการ ด้านวิชาชีพ ตามความสนใจนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี เสริมสวย นวดแผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล งานช่าง ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ ทางสังคม ในการทำงานอย่างมีความสุขต่อไป
วันที่ 10 ต.ค.2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและรู้จักการแบ่งปัน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ปี 2561" ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561
วันที่ 20 ก.ย. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ คุณครูภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ ในหัวข้องาน "เกษียณอย่างเกษม 60 กะรัต เพชรงามแห่งเสมา" เพื่อเป็นการอำลาและรำลึกถึงคุณความดีตลอดอายุการทำงานและการเป็นครูที่ดีแก่ศิษย์
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต๑ ณ ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เจ้าพ่อทัพ คัพ ครั้งที่ 1" เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง, โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศและโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดงานถวายพระพร ร.10 ขึ้น โดยช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้สวดธัมจักร และตัวแทนครูในสายชั้นได้วางพานพุ่ม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ร่วมเดินขบวนถวายเทียนจำนำพรรษาไปที่วัดด่านสำโรง
วันที่ 30 มิ.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ THAILAND 4.0 โดยมี 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมในครั้งนี้คือ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์,โรงเรียนวัดด่านสำโรง, โรงเรียนคลองใหม่, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ, โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์และ โรงเรียนคลองบางปิ้ง
วันที่ 29-6-61 ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาแบ่งปันความสุข มอบไอศกรีมและขนมให้นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้านวันสถาปนาคณะคณะลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่เพื่อร่วมระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-11.30 น. ณ สนามอเนกประสงค์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อยกย่องและเชิดชู้เกียรติให้กับกวีเอกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ในกิจกรรมมีการแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี และตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอีกด้วย
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และยังมีกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔และ ๕ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๓ ปีที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกับ ๑๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัททรูคอรฺ์ปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติรวมทั้งให้นักเรียนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลและพัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติตามศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนวัดบางกอบัว โรงเรียนโยธินประดิษฐ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์โดยมีคุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ 17 มิ.ย. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการรโรงเรียน ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ร่่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ระหว่างผู้ปกครอง คณะครู ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
14 มิ.ย. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู
วันที่ 7 มิ.ย.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันการแข่งขันฟุุตบอลโลก ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โดยความร่วมมือของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
วันที่ 31 พ.ค. 61 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ เทศบาลตำบลด่านสำโรง และได้เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรีโลก
วันที่ 29 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดยนายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2561 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมติ และส้รางความตระหนักในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน บ้าน และชุมชนต่อไป
วันที่ 26 พ.ค 2561 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผอ.โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เปิดการ อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา การสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาด ทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน โดยมี กิจกรรมสงสัยใคร่รู้ กิจกรรมค้นดูเร่งเสาะหา และกิจกรรม แก้ไขปัญหาอย่างวิศวกร
วันที่ 20 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพป. สป.เขต 1 กล่าวเปิดการ อบรมครูผู้สอน ด้วยระบบทางไกลโครงการ บูรณาการสะเต็มศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2561 อ่านต่อ.....
วันที่ 17 พ.ค. 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง อุปถัมภ์ ได้รับการนิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมการ เปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารและ คณะครูให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินเยี่ยมชมห้องเรียนและ นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ อ่านต่อ......
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับ ม1 และ ม4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในช่วงเช้าประชุมในระดับประถมศึกษา และช่วงบ่ายประชุมในระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 5 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป. เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2561 อ่านต่อ..
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ/เนตรนารี ป.1 - ป.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ บ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาเพื่ิอให้นักเรียนได้รับข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มศรีพุทธ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประดับ ป.4 - 6 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับ ม1 และ ม4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 คุณกิตติ ยงค์สงวนชัย เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ในช่วงเช้าประชุมในระดับประถมศึกษา และช่วงบ่ายประชุมในระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 5 พ.ค 2561 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป. เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการ สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป. สป. เขต 1 ณ ศูนย์โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2561 อ่านต่อ..
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ/เนตรนารี ป.1 - ป.3 ไปเข้าค่ายลูกเสือ บ้านริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาเพื่ิอให้นักเรียนได้รับข้อมูลและวางแผนทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มศรีพุทธ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ได้พาลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประดับ ป.4 - 6 ไปค่ายพักแรม ณ เสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี