ประวัติโรงเรียน

                                    

                                  

        โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 1999 หมู่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาชนบทหน้าแล้ง โดย นายแจ่ม – นางสังวาล มหาภาพ และนายเลียบ – นางบุณนาค กระจาดทอง และนายพเยาว์ พุ่มโพธิ์ กำนันตำบลสำโรงเหนือ ได้ทำเรื่องขอตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 ได้ชื่อว่า โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7

                  พ.ศ. 2534 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                  พ.ศ. 2552 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธศึกษาตอนปลาย

                  พ.ศ. 2561 เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 4 ขวบ

       ปัจจุบันปี พ.ศ. 2561 มีอาคารเรียนทั้งหมด 7 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 31 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 370 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 349 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 78 คน รวมทั้งสิ้น 828 คน ผูู้บริหารและคณะครู 46 ครูอัตราจ้าง 10 คน ครูต่างชาติ 3 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4 คน แม่บ้านและนักการภารโรง 6 คน

                                                                     รายนามผู้บริจาคที่ดิน

                          1. นายแจ่ม – นางสังวาล มหาภาพ        จำนวน  4  ไร่

                          2. นายเลียบ – นางบุณนาค กระจาดทอง   จำนวน  2  ไร่

                          3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  2  งาน

                          4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน  6  งาน 13 ตารางวา

                          5. นายเลีบบ – นางชื่น พึ่งสุข            จำนวน  24 ตารางวา

                          6. นายวิสิทธิ์ – นางชื้น คล้ายทองคำ      จำนวน  24 ตารางวา

                          7. นายโป้ – นางสิน พุทธสอน            จำนวน  1 ไร่

                                                            รวมทั้งสิน 8 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา 

Comments are closed.