ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิกุล ว่องไว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับประถมศึกษา

นางสาวณีรนุช กุมผัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา

นางประนอม รัตนะรัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับประถมศึกษา

นายสันต์ คาวีรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับมัธยมศึกษา

นางมุทิตา ฟักน่วม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร มูลคาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคลากร
ระดับประถมศึกษา

นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคลากร
ระดับมัธยมศึกษา

นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายการเงิน

นางเพ็ญนี เหมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

Comments are closed.