หัวหน้าฝ่ายบริหารงานภายในโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานภายในโรงเรียน

นางสาวพรชยา กำทองดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับปฐมวัย

นางสาวมลฤดี วงค์รอบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับประถมศึกษา

นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา

นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายศราวุธ  บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณัฏฐณิชา  โยธาภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

Comments are closed.