O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น

 

* คำแนะนำ  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น