การเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

           โรงเรียนสุจริต_๑๙๑๐๑๒_0007   โรงเรียนสุจริต_๑๙๑๐๑๒_0009   โรงเรียนสุจริต_๑๙๑๐๑๒_0019
           โรงเรียนสุจริต_๑๙๑๐๑๒_0011   โรงเรียนสุจริต_๑๙๑๐๑๒_0003   

 

038 คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต2

 

038