ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา

06.6ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหา