มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่