ITA66

โรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบาย No gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

Comments are closed.